Главная » 2012 » Ноябрь » 30 » 20 лютого 2012 Квартальна інформація емітента цінних паперів
11:37
20 лютого 2012 Квартальна інформація емітента цінних паперів

20 лютого 2012

Квартальна інформація емітента цінних паперів


Директор Желєзний Вiктор Валерiйович

17.02.2012

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2011 року

Загальні відомості

Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КИЙБУД"

Організаційно-правова форма емітента ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 23509976

Місцезнаходження емітента 03061 м. Київ бульвар Iвана Лепсе 7-в, примiщення 94

Міжміський код, телефон та факс емітента (044)-502-15-97 502-15-97

Електронна поштова адреса емітента office@kyibud.kiev.ua 

Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.02.2012

Квартальна інформація розміщена на сторінці (за наявності) в мережі Інтернет

Інформація про емітента

Повне найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КИЙБУД"

Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 10731070014000173

Дата державної реєстрації 26.06.2003

Територія (область) М.Київ

Місцезнаходження 03061 м. Київ бульвар Iвана Лепсе 7-в, примiщення 94

Статутний капітал (грн.) 30000000

Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі 0

Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0

Чисельність працівників (чол.) 22

Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

45.21.1 Будiвництво будiвель

65.23.0 Iнше фiнансове посередництво

51.53.2 Оптова торгiвля будiвельними матерiалами

Органи управління емітента Вищим органом Товариства є Збори Учасникiв, якi обирають Голову Товариства. Головою Товариства може бути тiльки учасник Товариства.Посадовою особою також є головний бухгалтер.

Засновники емітента Акцiонерами ЗАТ "Нiкол", правонаступником прав та обов"язкiв якого є ТОВ "Кийбуд", на дату прийняття рiшення про реорганiзацiю ЗАТ "Нiкол" в ТОВ "Кийбуд", а саме на 12 квiтня 2003 року були: Акцiонерне товариство "Обрiй iнк."(Код ЄДРПОУ 22948596) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Обрiй Тревел ЛТД" (Код ЄДРПОУ 19030268) На 31.12.2008 року засновниками є: - фiзична особа Удовенко Iрина Миколаївна .

Засновники пiдприємства.Акцiонерами ЗАТ "Нiкол", правонаступником прав та обов'язкiв якого є ТОВ "Кийбуд", на дату прийняття рiшення про реорганiзацiю ЗАТ "Нiкол" в ТОВ "Кийбуд", а саме на 12 квiтня 2003 року були: Акцiонерне товариство "Обрiй iнк."(Код ЄДРПОУ 22948596) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Обрiй Тревел ЛТД" (Код ЄДРПОУ 19030268) На 30 вересняя 2008 року засновниками є: - фiзична особа Удовенко Iрина Миколаївна, паспорт серiї ВА №981399, виданий Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в м.Донецькiй обл. , зареєстрований за адресою: м.Київ, вул. Коцюбинського, буд.12, кв.12, iдентифiкацiйний номер 2970517749; - юридична особа Корпорацiя "Iстсайд Iнвестмент Iнк", зареєстрована Вiддiлом корпорацiй у штатi Делавер 22 грудня 2000 року, мiсцезнаходження: Ту Грiнiвл Кроссiнг, офiс 300А, 4001 Кеннет Пайк, а/с 4477, Вiльмiнгтон, округ Нью-Кастл, штат Делавер 19807-0477.

Інформація про посадових осіб емітента

Посада Директор

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Желєзний Вiктор Валерiйович

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СН 693578 18.12.1997 Бородянським РУ ГУ МВС України в Київськiй областi

Рік народження** 1972

Освіта** вища

Стаж керівної роботи (років)** 7

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ "Кийбуд" - Начальник департаменту супроводу проектiв нерухомостi

Опис Змiн на посадi у звiтному перiодi не було.Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини

Посада Головний бухгалтер

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваленко Надiя Iванiвна

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи СТ 014750 26.02.2008 Обухiвським РВГУ Київської обл.

Рік народження** 1979

Освіта** вища, Нацiональний транспортний унiверситет

Стаж керівної роботи (років)** 5

Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТОВ <КФ-Аудит>, бухгалтер

Опис Призначена на посаду з 25.05.2011р. згiдно Наказу №4 вiд 25.05.2011р. Посадова особа не має судимостi за корисливi та посадовi злочини

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування ПрАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889

Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009

Міжміський код та телефон 044-5854240

Факс 5854240

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю

Опис ПрАТ "ВДЦП" є правонаступником депозитарiю ВАТ "МФС".

Найменування ЗАТ IК "Обрiй Капiтал"

Організаційно-правова форма ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23380927

Місцезнаходження 03126, м.Київ, вул. Героїв Севастополя, 42 А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ534229

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.10.2007

Міжміський код та телефон (044) 239-35-50

Факс 239-35-50

Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача

Опис Лiцензiя дiйсна до 12.10.2012р.Договiр на обслуговування № 01/2005-Е вiд 25.03.2005р.

Найменування Незалежний аудитор Хрустальова Наталя Львiвна

Організаційно-правова форма ПIДПРИЄМЕЦЬ - ФIЗИЧНА ОСОБА

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 2184407648

Місцезнаходження 02096, м. Київ, вул. Iллiча 9/55

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3005

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.09.2002

Міжміський код та телефон 044-228-13-09

Факс 228-13-09

Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис Сертифiкат аудитора № 003040 серiя "А", виданий АПУ 19.12.1996 р.,термiн дiї до 19.12.2015 р.

Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

24.06.2005

123/2/0

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

дисконтні

70

500000

Бездокументарна Іменні

35000000

0

д/н

0

07.12.2020

Опис

Вiдкритий випуск. Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй, є поповнення обiгових коштiв для обслуговування iснуючих будiвництв та iнвестицiйних проектiв ТОВ "Кийбуд". Строки розмiщення облiгацiй на первинному ринку: з 06.07.2005р. по 06.07.2012 р. Термiн обiгу облiгацiй: з 06.07.2005р. по 06.07.2020 р. Погашення облiгацiй проводиться у наступнi термiни: дата початку погашення - 07.07.2020 року; дата закiнчення погашення - 07.12.2020 року.

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення

Кредити банку 0

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами 30351.3

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском): 11561.7

Облiгацiї дисконтнi iменнi 06.07.2005 11561.7 0 07.12.2020

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): 0

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): 0

за векселями (всього) 18789.6

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): 0

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): 0

Податкові зобов'язання 13,0

Фінансова допомога на зворотній основі 0

Інші зобов'язання 12560,7

Усього зобов'язань 42925,0

Опис: Вiдсутнi зобов'язання за кредитами.

Форма N 1-м

Код за ДКУД

1801006

1. Баланс

на 31 грудня 2011 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи
Незавершене будівництво

020Основні засоби:
залишкова вартість

030

440,6

397,5

первісна вартість

031

561,3

561,3

знос

032

(120.7)

(163.8)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції

040

-


Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

440,6

397,5

II. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

20271,0

20392,6

Поточні біологічні активи

110

-

-

Готова продукція

130

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

83,6

222,3

первісна вартість

161

83,6

222,3

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

4164,1

4091,8

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

9975,5

9883,7

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

1,5

3,5

в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250

357,6

313,2

Усього за розділом II

260

34853,3

34907,1

III. Витрати майбутніх періодів

270

2,8

2,8

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

35296,7

35307,4

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

30000,0

30000,0

Додатковий капітал

320

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(24427.1)

(24527.5)

Неоплачений капітал

360

(13090.1)

(13090.1)

Усього за розділом І

380

-7517,2

-7617,6

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

480

11561,7

11561,7

IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

28582,7

28501,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:
з бюджетом

550

11,5

13,0

зі страхування

570

-

7,9

з оплати праці*

580

-

9,3

Інші поточні зобов'язання

610

2658,1

2832,0

Усього за розділом IV

620

31252,2

31363,3

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

35296,7

35307,4

* з рядка 580 графа 4 Прострочені зобов’язання з оплати праці

665Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007

2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2011 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

914,7

363,1

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

(132.4)

(60.5)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

782,3

302,6

Інші операційні доходи

040

13,9

3,5

Інші доходи

050

-

-

Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )

070

796,2

306,1

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

080Інші операційні витрати

090

(895.0)

(1118.4)

у тому числі:

091
092Інші витрати

100Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(895.0)

(1118.4)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) 

130

-98,8

-812,3

Податок на прибуток

140

(1.6)

(1.1)

Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

-100,4

-813,4

Забезпечення матеріального заохочення

160

-


Керівник Желєзний В. В.

Головний бухгалтер Коваленко Н. П.

Категория: Новобуд Новини | Просмотров: 382 | Добавил: smbcommunity | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
More info
Главная навигация


second footer links
Image gallery
contact
Phone: +7 495 287-42-34 Email: info@ucoz.com
CHARLES S. ANDREWS
3139 Brownton Road
Long Community, MS 38915
Location in google Maps